AKREDYTACJE

Akredytacja dla dziennikarzy i fotoreporterów będzie wydawana na spotkania 2 ligi żużlowej oraz turnieje rozgrywane w Opolu.

 

Przyjmowane będą wnioski na cały sezon oraz jednorazowo na poszczególne wydarzenia. Zainteresowanych przedstawicieli mediów prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wraz z załączoną fotografią dziennikarza/fotoreportera przesłanie go na adres: tskolejarzopole@gmail.com

w temacie wpisując: dot. Akredytacja na sezon 2021.

 

FORMULARZ AKREDYTACYJNY 2021

 

Jednocześnie informujemy, że GKSŻ zdecydowała o zwiększeniu liczby dziennikarzy podczas meczów ligowych do 15, a fotoreporterów do 10. W związku z obostrzeniami pandemicznymi tylko tyle akredytacji będzie wydanych przez klub TS Kolejarz Opole. Ponadto lista dziennikarzy i fotoreporterów musi być „zamknięta” 48 godzin przed każdym meczem.

 

Przewodniczący Jury będzie weryfikować zgodność tej listy z prawdą. Ponadto po każdym meczu, klub ma obowiązek przesłania linków do materiałów stworzonych przez dziennikarzy obecnych na trybunach. Dlatego brak relacji z imprezy akredytowanego dziennikarza lub materiału foto będzie podstawą do cofnięcia akredytacji.

 

Przypominamy, że dziennikarze i fotoreporterzy zobowiązani są do noszenia maseczek przez całe zawody oraz zachowania dystansu społecznego.

 

 
KLUBOWY REGULAMIN PRZYZNANIA AKREDYTACJI

 

Przed złożeniem wniosku, redakcja składająca wniosek zobowiązana jest zapoznać się i postępować z Zasadami udzielania akredytacji na mecze drużyny TS Kolejarz Opole w sezonie 2021 oraz Zasadami udzielania akredytacji prasowych przez Kluby na mecze o DM II ligi żużlowej oraz inne zawody żużlowe organizowane w sezonie 2021, a także z Regulaminem Sanitarnym, które są dostępne na stronie www.pzm.pl

 

Akredytacje prasowe będą udzielane przez Klub wyłącznie przez wypełnienie formularza i dostarczenie wraz z fotografią dziennikarza/fotoreportera.

 

Formularz wniosku dostępny jest dla mediów TUTAJ

 

Z wnioskiem o udzielnie akredytacji prasowej wystąpić może jedynie dziennik, czasopismo lub portal internetowy, który jest zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wydawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 prawa prasowego.

 

Wniosek akredytacyjny powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o akredytację. W celu weryfikacji przesłanych danych Klub ma prawo zażądać od akredytującej się redakcji przesłania aktualnego dokumentu KRS/CEIDG bądź stosowanego pełnomocnictwa.

 

Istnieją dwa rodzaje akredytacji:

a) na cały sezon – na wszystkie mecze ligowe i towarzyskie drużyny oraz inne zawody żużlowe organizowane przez Klub w danym sezonie.

b) jednorazowe – na jeden, konkretny mecz drużyny w sezonie 2021

 

Wnioski akredytacyjne przyjmowane są w następujących terminach:

a) na cały sezon – do 30 kwietnia 2021 roku do godz. 12.00 (lub do wyczerpania zgodnie z limitem)

b) jednorazowe – najpóźniej na 72 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu. Wnioski przesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania

 

Wnioski o których mowa w pkt. 6 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres tskolejarzopole@gmail.com

 

Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja, zobowiązane są do publikacji wyłącznie na łamach podmiotu, który ubiegał się o akredytację. Wyjątek stanowią agencje prasowe i fotograficzne.

 

Odbiór akredytacji na cały sezon możliwy jest w terminie wyznaczonym przez klub.

 

Odbiór akredytacji jednorazowej możliwy jest na 3 godziny przed meczem, na który została wydana, maksymalnie do 15 minut od godziny rozpoczęcia zawodów.

 

Odbiór akredytacji będzie następował po okazaniu ważnej legitymacji prasowej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji można dokonać wyłącznie osobiście.

 

Akredytacja nie może być przekazywana osobom trzecim i powinna być umieszczona w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów.

 

Na każdy mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji. Osoba której udzielona ma zostać akredytacja musi być pełnoletnia nieobjęta zakazem stadionowym (art. 41b Kodeksu Karnego). W przypadku fotoreporterów, którzy zamierzają robić zdjęcia w parku maszyn i/lub na płycie boiska, wymagane jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW.

 

Akredytacja upoważnia do wstępu na:

a) wydzielone miejsca prasowe

b) sektory dla publiczności w celu wykonywania pracy dziennikarskiej

c) wstępu na konferencję prasową

d) wstępu do parku maszyn w oparciu o zasady Regulaminu Organizacyjnego DM II ligi.

 

Osoba, która otrzymała akredytację zobowiązana jest do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów:

a) pełnych nazwa drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych

b) aktualnego logotypu ligi

c) aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn obowiązujących w sezonie ligowym (logotyp PSŻ Poznań można pobrać TUTAJ)

d) pełnej nazwy rozgrywek ligowych wraz z nazwami sponsorów tytularnych

 

Akredytacja na cały sezon może być cofnięta w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez osobę posiadającą akredytację albo naruszenia przez nią dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej. Informacja o cofnięciu akredytacji zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku akredytacyjnym.

 

Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn. Przyczyną odmowy mogą być m.in. naruszenia przez osobę posiadającą akredytację postanowień niniejszego regulaminu w przeszłości albo naruszenia dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej.

 

Fotograf klubowy zobowiązany jest do przeprowadzenia odprawy przedmeczowej z fotoreporterami akredytowanymi na dane zawody, na podstawie listy dostarczonej przez klub. W parku maszyn przed rozpoczęciem zawodów mogą przebywać w jednym czasie maksymalnie trzy osoby spośród fotoreporterów oraz ekipa reporterska telewizji klubowej (maksymalnie dwie osoby).

 

Dziennikarze i fotoreporterzy posiadający akredytację mogą przebywać w parku maszyn w czasie określonym przez kierownika zawodów, nie dłużej jednak niż do 60 minut przed planową godziną rozpoczęcia zawodów.

 

Podczas zawodów ligowych na płycie toru oraz w parku maszyn może przebywać jednym czasie maksymalnie trzech fotoreporterów, w tym jedno miejsce zarezerwowane jest dla fotoreportera delegowanego przez PZM. W momencie wykonywania zdjęć poza płytą wewnątrz toru/parkiem maszyn, delegat PZM może udostępnić swoje miejsce innym fotoreporterom na zasadach rotacyjnych określonych przez Klub.

 

Podczas zawodów innych niż ligowe na płycie boiska toru oraz w parku maszyn może przebywać w jednym czasie maksymalnie dwóch fotoreporterów. Regulamin szczegółowy zawodów może określać inną liczbę fotoreporterów.

 

Fotoreporterzy, prasa oraz ekipa reporterska telewizji klubowej mają wstęp do parku maszyn po zawodach w momencie , gdy motocykle zostały zwolnione przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego.

 

Akredytowanym fotoreporterom i dziennikarzom zabrania się podczas wykonywania pracy spożywania napojów alkoholowych. Na terenie całego obiektu zabrania się palenia papierosów, e-papierosów i innych artykułów tytoniowych. Ponadto, na płycie boiska zabrania się używania telefonów komórkowych oraz wypełniania programu zawodów podczas trwania meczu.

 

Zastrzega się możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego.

 

Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DM II ligi. Fotoreporterom oraz dziennikarzom zabrania się publikowania zdjęć z zakresu udzielania pomocy medycznej zawodnikom, ze szczególnym uwzględnieniem czynności medycznych udzielanych na torze.

 

Klub informuje redakcje/osoby ubiegające się o akredytacje o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).